فروشگاه ساز

فروشگاه ساز فروشگاهان

امکانات فروشگاه ساز

کسب و کار اینترنتی

سه شنبه 29 اسفند 1396
اجاره فضا
3 Unit Rack Space
800,000
2,800,000
 
 
3 Unit Rack Space
 • 300GB Traffic/Month
 • 3AMP,220 V,Single Phase
 • 1Routable IP
 • 1 Ethernet cross connection
 • one Person Access - 4 rules on fire wall
 
 
6 Unit Rack Space
800,000
5,500,000
 
 
6 Unit Rack Space
 • 500GB Traffic/Month
 • 6AMP,220 V,Single Phase
 • 2Routable IP
 • Ethernet cross connection 1
 • one Person Access - 8 rules on fire wall
 
 
Quarter Rack/ 10 Unit
1,300,000
8,500,000
 
 
Quarter Rack/ 10 Unit
 • 600GB Traffic/Month
 • 8AMP,220 V,Single Phase
 • 4 Routable IPs
 • 1 Ethernat Cross Connection
 • one Person Access - 10 rules on fire wall
 
 
Half Rack/ 20 Unit
1,300,000
17,000,000
 
 
Half Rack/ 20 Unit
 • 800GB Traffic/Month
 • 12 AMP,220 V,Single Phase
 • 8 Routable IPs
 • 1 Ethernat Cross Connection
 • 1 Person Access
 
 
Full Rack/ 40 Unit
3,500,000
35,000,000
 
 
Full Rack/ 40 Unit
 • 1000GB Traffic/Month
 • 20AMP,220 V,Single Phase
 • 16 Routable IPs
 • one Ethernat Cross Connection- one Person Access

 

فرم درخواست خدمات میزبانی سرور (co-location)

دارای پروانه ی شماره 102-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات رادیوییسازمان تنظیم مقررات رادیویی
Copyright © 2011 Irangate Co. All Rights Reserved.
Chat Live Help