فروشگاه ساز

فروشگاه ساز فروشگاهان

امکانات فروشگاه ساز

کسب و کار اینترنتی

شنبه 4 فروردين 1397

جهت پرداخت می توانید مبلغ 6000 تومان به حساب شماره 4213942339 بانک ملت به نام آقایان کاظمی و عشقی نژاد واریز نموده و شماره فیش آن را  در فرم زیر وارد و یا از طریق صفحه پرداخت الکترونیک بانک ملت مبلغ فوق را پرداخت نمایید.(در صورت پرداخت الکترونیک به جای شماره فیش ، چهار رقم شماره کارت خود را وارد نمایید)

 

فرم ثبت مشخصات شرکت کنندگان سمینار موفقیت
مشخصات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* تعداد نفرات همراه :
* انتخاب سمینار :
* شماره فیش یا چهار رقم کارت :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 

دارای پروانه ی شماره 102-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات رادیوییسازمان تنظیم مقررات رادیویی
Copyright © 2011 Irangate Co. All Rights Reserved.
Chat Live Help