فروشگاه ساز

فروشگاه ساز فروشگاهان

امکانات فروشگاه ساز

کسب و کار اینترنتی

سه شنبه 29 اسفند 1396
هاست لینوکس
هاست ویندوز
100 MB Plan
سرور داخلی:400,000
سرورخارجی:480,000
 
 
پکیج 100 مگابایت
 • ترافیک : 1 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 2
 • 5 : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • Domain Alias : 10
 
200 MB Plan
سرور داخلی:550,000
سرورخارجی:660,000
 
 
پکیج 200 مگابایت
 • ترافیک : 2 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 3
 • 10 : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
300 MB Plan
سرور داخلی:750,000
سرورخارجی:900,000
 
 
پکیج 300 مگابایت
 • ترافیک : 3 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس :5
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
500 MB Plan
سرور داخلی:940,000
سرورخارجی:1,120,000
 
 
پکیج 500 مگابایت
 • ترافیک : 5 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 5
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
1 GB Plan
سرور داخلی:1,200,000
سرورخارجی:1,600,000
 
 
پکیج 1 گیگابایت
 • ترافیک : 10گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 5
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
2 GB Plan
سرور داخلی:2,000,000
سرورخارجی:3,000,000
 
 
پکیج 2 گیگابایت
 • ترافیک : 20 مگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 10
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
5 GB Plan
سرور داخلی:5,500,000
سرورخارجی:6,100,000
 
 
پکیج 5 گیگابایت
 • ترافیک : 50 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نا محدود -   تعداد دیتابیس : 10
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
10 GB Plan
سرور داخلی:10,000,000
سرورخارجی:12,000,000
 
 
پکیج 10 گیگابایت
 • ترافیک :100گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 10
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
20 GB Plan
سرور داخلی:18,000,000
سرورخارجی:18,000,000
 
 
پکیج 20 گیگابایت
 • ترافیک :  200 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس :10
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
100 MB Plan
سرور داخلی:400,000
سرورخارجی:400,000
 
 
پکیج 100 مگابایت
 • ترافیک : 1 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 2
 • 5 : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • Domain Alias : 10
 
200 MB Plan
سرور داخلی:550,000
سرورخارجی:800,000
 
 
پکیج 200 مگابایت
 • ترافیک : 2 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 3
 • 10 : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
300 MB Plan
سرور داخلی:750,000
سرورخارجی:900,000
 
 
پکیج 300 مگابایت
 • ترافیک : 3 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس :5
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
500 MB Plan
سرور داخلی:940,000
سرورخارجی:1,300,000
 
 
پکیج 500 مگابایت
 • ترافیک : 5 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 5
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
1 GB Plan
سرور داخلی:1,200,000
سرورخارجی:2,100,000
 
 
پکیج 1 گیگابایت
 • ترافیک : 10گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 5
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
2 GB Plan
سرور داخلی:2,000,000
سرورخارجی:3,600,000
 
 
پکیج 2 گیگابایت
 • ترافیک : 20 مگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 10
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
5 GB Plan
سرور داخلی:5,500,000
سرورخارجی:8,000,000
 
 
پکیج 5 گیگابایت
 • ترافیک : 50 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نا محدود -   تعداد دیتابیس : 10
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
10 GB Plan
سرور داخلی:10,000,000
سرورخارجی:15,200,000
 
 
پکیج 10 گیگابایت
 • ترافیک :100گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس : 10
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 
20 GB Plan
سرور داخلی:18,000,000
سرورخارجی:31,000,000
 
 
پکیج 20 گیگابایت
 • ترافیک :  200 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : نامحدود   -   تعداد دیتابیس :10
 • نامحدود : Subdomain
 • نامحدود : FTP Accounts
 • نامحدود : Domain Alias
 

دارای پروانه ی شماره 102-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات رادیوییسازمان تنظیم مقررات رادیویی
Copyright © 2011 Irangate Co. All Rights Reserved.
Chat Live Help