سرعت اینترنت ADSL در اصفهان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد

ظرفیت اینترنت پر سرعت (ADSL ) استان اصفهان تا ماه آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش می یابد. 

۰۳۱ - ۳۳۳۱ - ۱۴۱۴