سرویس اشتراک فضا(Colocated Server)

در مرکز داده ایران گیت فضا جهت نصب تجهیزات اختصاصی مشتری در اندازه حداقل ۳ واحد(unit) از یک راک استاندارد با تمام امکانات تاسیساتی و فنی از قبیل برق دارای پشتوانه، سیستم اعلام و اطفا حریق، امنیت فیزیکی و اطلاعاتی(Firewall) و پهنای باند مورد نیاز را تامین کرده و مشتری می تواند راساً توسط یک نفر از کارشناسان فنی خود به تجهیزات منصوبه دسترسی کامل داشته باشد.

۰۳۱ - ۳۳۳۱ - ۱۴۱۴