سرویس wireless

در مواقعی که امکان ارائه اینترنت ADSL به مشترک نباشد می توان با استفـاده از تجهیزات مورد نیاز سرویس اینترنت وایرلس را به متقاضیان ارائه نمود.
در این روش اینتـرنت از طریـق سـیگنال و با استفـاده از تجـهیزات وایرلـس به محل مورد نظر منتقـل و سـپس بـا اسـتفاده از DSLAM مشـابـه کاری که در مـرکز مخـابراتی برای ارائـه سـرویس ADSL روی می دهد، اینتـرنت بین واحـدهای یک بـرج توزیع می شـود. در این روش هر واحـد به وسیـله یک مـودم می تواند از اینترنتی که به صـورت وایرلس به سـاختمان ارائه شده، استفاده نماید. لازم به ذکـر است اینترنت وایرلس با Wifi که از طریق یک مـودم یا روتر به اشـتراک گذاشته می شود متفاوت است و از باند فرکانسی دیگری استفاده می نماید. در این سرویس (اینترنت وایرلس)، قابلیت ارائه سرعت های بالا امکان پذیر می باشد.

۰۳۱-۳۲۰۵۰
۰۳۱-۳۳۳۱۱۴۱۴