کاهش تعرفه ترافیک های داخلی

۰۳۱-۳۲۰۵۰
۰۳۱-۳۳۳۱۱۴۱۴